2500+ Vilom Shabd in Hindi [See Complete List of विलोम शब्द हिन्दी]

बचपन मे हम सभी ने विलोम शब्द के बारे मे जरूर पढा होगा, हो सकता है उनमे से कुछ याद भी होंगे। लेकिन यह भी संभावना है की ढेर सारे ऐसे शब्द है जिनके vilom shabd याद रखना काफी मुश्किल है

इसलिए हमने यह पोस्ट लिखा है जिसमे आपको 2500+ से ज्यादा हिन्दी विलोम शब्द (vilom shabd in hindi) मिल जाएंगे जिसे आप अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकते है।

विलोम शब्द हिन्दी (Vilom Shabd in Hindi)

जब कोई शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ को बताते है तो ऐसे शब्द Vilom Shabd (विलोम शब्द) कहा जाता है।

अतः हम यह कह सकते है की जब किसी दो शब्दों का अर्थ परस्पर एक दूसरे का विरोधाभाष का भाव व्यक्त करे तो इन शब्दों को हम विलोम शब्द (Vilom Shabd) कहते है।

ऊदाहरण के लिए जैसे जमीन और आसमान एक दूसरे का विपरीत अर्थ दे रहे है।

इस पोस्ट मे आको 2500 से ज्यादा हिन्दी विलोम शब्द (Vilom Shabd in Hindi or opposite words in hindi) alphabetical order मे दिए गए है जो आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है।

“अ से अः” अक्षर से शरू होने वाले शब्द के विलोम शब्द (Vilom Shabd)

शब्दविलोमशब्दविलोम
अमृतविषअनुलोमविलोम
अल्पायुदीर्घायुअमावस्यापूर्णिमा
अनुरागविरागअवनिअंबर
अनुजअग्रजअधोमुखीउद्भमुखी
अधिकन्यूनअर्पणग्रहण
अनुकूलप्रतिकूलअज्ञविज्ञ
अवरप्रवरअकालसुकाल
अनभिज्ञभिज्ञअसलीनकली
अवनतिउन्नतिअनाथसनाथ
अत्यधिकअत्यल्पअज्ञानज्ञान
अतिवृष्टिअनावृष्टिअनुपस्थितिउपस्थिति
अन्धकारप्रकाशअर्जितअनर्जित
अनागत  आगतअस्ताचल  उदयाचल
अरूचि सुरूचिअल्पकालीन दीर्घकालीन
अमावस्या पूर्णिमाअज्ञ विज्ञ
अकलुषकलुषअस्पृश्य स्पृश्य
अधुनातन पुरातनअक्रूरक्रूर
अगलापिछलाअचलचल
अग्राह्यग्राह्यअच्छाबुरा
अग्रिमअन्तिमअजलनिर्जल
अतिअल्पअज्ञविज्ञ
अतुकान्ततुकान्तअतलवितल
अथइतिअधर्मसध्दर्म
अदेयदेयअधुनातनपुरातन
अदोषसदोषअनंतअंत
अधमउत्तमअनागतआगत
अनाहूतआहुतअनातुरआतुर
अनित्यनित्यअनुर्तीणउर्तीण
अनिष्टइष्टअनुलोमविलोम
अनुरक्तविरक्तअनैतिहासिकऐतिहासिक
अनुरक्तिविरक्तिअन्तरंगबहिरंग
अपेक्षाउपेक्षाअपचारउपचार
अपेक्षितअनपेक्षितअमावस्याप्रूर्णिमा
अभ्यस्तअनभ्यस्तअरूचिसुरूचि
अमरमर्त्यअर्पणग्रह्र्ण
अल्पज्ञबहुज्ञअल्पअधिक
अवनतउन्नतअल्पकालीनदीर्घकालीन
अवरोहआरोहअस्ताचलउदयाचल
अवलम्बनिरालम्बअस्पृश्यस्पृश्य
अस्तउदयअनुग्रहनिग्रह, विग्रह
अधिकतमन्यूनतमअज्ञप्रज्ञ
अघमउत्तमअनुलोमविलोम
अंदरूनीबाहरीअंगीकारइनकार
अगमसुगमअघअनघ
अक्षमसक्षमअमावस्यापूर्णिमा
अर्थअनर्थअर्जनवर्जन
अल्पसंख्यकबहुसंख्यकअज्ञानीज्ञानी
अलभ्यलभ्यअकर्मण्यकर्मण्य
अर्थीप्रत्यर्थीअनयनय
अपराह्नपूर्वाह्नअपकीत्तिसुकीर्ति
अधिकारीअनधिकारीअपनापराया
अखाद्यखाद्यअलौकिकलौकिक
अचरचरअपमानसम्मान
अजेयजयअप्रियप्रिय
असाधारणसाधारणअनुचितउचित
असभ्यसभ्यअसमयसुसमय
अमंगलमगलअनवसरसुअवसर
अरुचिरुचिअश्रुहास
अशुभशुभअभीष्टअन्भिष्ट
अनिच्छाइच्छाअनुपस्थितउपस्थित
अपचयउपचयअनेकएक
अकेलासाथअंडज़पिंडज
अनृतऋत, तथ्यअंसंतुष्टसंतुष्ट
अपकारउपकारअसंतोषसंतोष
अभिमुखविमुखअभ्यंतरबाहूय
अबलासबलाअतिरिक्तअनतिरिक्त
अचेतसचेतअप्रसन्नप्रसन्न
अत्रतत्रअपव्ययमितव्यय
अकामसकामअनुर्वराउर्वरा
अर्पितगृहीतअपूर्णपूर्ण
अकर्त्तव्यकर्त्तव्यअधर्मधर्म
अपराधीनिर्दोषअनिवार्यवैकल्पिक
अभिमाननिरभिमानअर्वाचीनप्राचीन
अप्रत्यक्षप्रत्यक्षअच्छाईबुराई
अपकर्षउत्कर्षअमीरग़रीब
अग्निजलअनुलोमविलोम
अल्पभाषीबातूनीअक्रुरक्रुर
शब्दविलोम शब्दविलोम
आदिअंतआहारनिराहार
आगामीगतआदर्शयथार्थ
आकर्षणविकर्षणआकाशपाताल
आदानप्रदानआदरनिरादर
आनाजानाआधारनिराधार
आधारविकर्णआजकल
आंतरिकबाह्यआंकलनविकलन
आकारनिराकारआदरअनादर
आगमनप्रस्थानआह्वानविसर्जन
आयातनिर्यातआतुरशांत
आरोहअवरोहआर्द्रशुष्क
आचारअनाचारआहारअनाहार
आदत्तप्रदत्तआदरअनादर
आशानिराशाआदर्शयथार्थ
आधुनिकप्राचीनआकर्षविकर्ष
आद्रशुष्कआग्रहदुराग्रह
आध्यात्मिकभौतिकआहारनिराहार
आयव्ययआहारअनाहार
आरम्भअंतआत्मापरमात्मा
आसक्तनिरासक्तआकाशपाताल
आजादीगुलामीआरोहीअवरोही
आर्यअनार्यआवाहनविसर्जन
आमऱवासआवृत्तअनावृत
आकुँचनप्रसारणआज्ञाअवज्ञा
आलस्यस्फूर्तिआवकजावक
आरूढ़अनारूढ़आगतअनागत
आतपअनातपआलोकअंधकार
आवृतअनावृतआदर्शयथार्थ
आमिषनिरामिषआश्रितअनाश्रित
आशीर्वादअभिशापआश्रितनिराश्रित
आस्थाअनास्थाआकाशपाताल
आरंभअंतआज़ादीग़ुलामी
आस्तिकनास्तिकआर्द्रशुष्क
आनंदशोकआवश्यकअनावश्यक
शब्दविलोमशब्दविलोम
इच्छाअनिच्छाइकट्टाअलग
इहलोकपरलोकइंसाफनाइंसाफ
इष्टअनिष्टइकहरादुहरा
इधरउधरइश्वरजीव
ईमानदारबेईमानईर्ष्याप्रेम
शब्दविलोमशब्दविलोम
उत्थानपतनउपयोगदुरूपयोग
उपमयअनुमयउन्नतिअवनति
उधारनगदउपयुक्तअनुपयुक्त
उग्रसौम्यउत्कर्षअपकर्ष
उत्कृष्टनिकृष्टउषासंध्या
उपायनिरुपायउदारअनुदार
उर्वरऊसरउत्तमअधम
उत्तरायणदक्षिणायनउपचारअपचार
उदितअस्तउन्नयनअवनयन
उच्चनिम्नउपयोगीअनुपयोगी
उपजीव्यउपजीवीउष्णशीतल
उतीर्णअनुत्तीर्णउदासप्रसन्न
उपकारकअपकारकउदीचीप्रतीची
उतारचढावउत्साहनिरुत्साह
उपर्सगप्रत्ययउपजाऊबंजर
उपस्थितिअनुपस्थितिउदयअस्त
उतरदक्षिणउपार्जितस्वयंप्राप्त
उत्तीर्णअनुतीर्णउत्पतननिपतन
उद्यमनिरुद्यमउदात्तअनुदात्त
उपस्थितअनुपस्थितउद्धतविनीत
उद्यमीआलसीउत्तरार्द्धपूर्वार्द्ध
उन्मुलनमुलनउन्मुखविमुख
शब्दविलोमशब्दविलोम
ऊँचनीचऊर्ध्वमुखअधोमुख
ऊँचानीचाऊपरनीचे
ऊसरउपजाऊऊंचानीचा
शब्दविलोमशब्दविलोम
एकताअनेकताएड़ीचोटी
एकअनेकएकमुखीबहुमुखी
एकांगीसर्वागीणएकतंत्रबहुतंत्र
शब्दविलोमशब्दविलोम
ऐश्वर्यदारिद्यऐतिहासिकअनैतिहासिक
ऐहिकपारलौकिकऐश्वर्यअनैश्वर्य
ऐक्यअनैक्यऐसावैसा
शब्दविलोमशब्दविलोम
ओखलीमूसलओजओजहीन
ओछागंभीरओजस्विताओजहीनता
ओजस्वीओजहीनओढ़नाबिछाना
ओटप्रकटओतप्रोतविलग
शब्दविलोमशब्दविलोम
औगतसुगतऔदार्यअनौदार्य
औद्योगिकअनौद्योगिकऔदत्यअनौदात्य
औपचारिकअनौपचारिकऔरतमर्द
औपचारिकताअनौपचारिकताऔलादवालिद
औघरसुघरऔवलआखिर
औंधासीधाऔहातीविधवा
औचित्यअनौचित्यऔंधानासीधा करना
औद्धत्यअनौद्धत्यऔचकनियमित
शब्दविलोम शब्दशब्दविलोम शब्द
अंधकारप्रकाशअंकुशनिरंकुश
अंतप्रारंभअंतरबाह्य
अंतिमप्रारंभिकअंशतःपूर्णतः
अंतर बाह्यअंतरंगबहिरी
अंशतः  पूर्णतःअंधकारप्रकाश
अंगीकारइनकारअंदरबाहर
अंतआदिअंदरूनीबाहरी
अंडज़पिंडजअंतरंग बाहरी
अंसंतुष्टसंतुष्टअंधेराउजाला
शब्दविलोमशब्दविलोम
कपटनिष्कपटकृष्णशुक्ल
कंकालशरीरक्षणिकशाश्वत
कंगलाखुशहालकलंकनिष्कलंक
कटुमधुरकलकलशांत
कृषस्थूलकरीनाबेढंग
कड़वामीठाकठिनसरल
क्रुद्धशान्तकीर्तिअपकीर्ति
कर्मनिष्कर्मकसूरवारबेकसूर
कठिनाईसरलताकलुषनिष्कलुष
कृतज्ञकृतघ्नकुटिलसरल
कृत्रिमप्राकृतकुरूपसुरूप
कनिष्ठज्येष्ठकुसुमवज्र
कपूतसपूतकोपकृपा
कृपणदानीकर्कशमधुर
कर्मण्यअकर्मण्यकरुणअकरुण
कोमलकठोरकर्मठअकर्मण्य
कृशस्थूलक्रियाप्रतिक्रिया
कानूनीगैरकानूनीकपटीनिष्कपट
किनाराबीचकुपुत्रसुपुत्र
कंटकनिष्कंटककुपुत्रीसुपुत्री
कड़ानरमकुमार्गसुमार्ग
कच्चापक्वाकमजोरताकतवर
कमज्यादाकाबिलनाकाबिल
कमीबेशीकुकर्मसुकर्म
कामआरामक्रोधीशांत
कालागोराकभी-कभीअक्सर
क्रेताविक्रेताकठिनसरल
क्रयविकयकर्ज़दारमहाजन
कायरनिडरकर्णकटुकर्णप्रिय
क्रोधक्षमाकर्मशालाविश्रामशाला
कठोरदयालुकर्मशीलकर्महीन
शब्दविलोमशब्दविलोम
खट्टामीठाखद्यअखाद्य
खुशीदु:खखिलनामुरझाना
ख़रीददारविक्रेताखीजनारीझना
ख़रीदबिक्रीखंडनमंडन
ख़रीदनाबेचनाखराखोटा
खेदप्रसन्नताखुशीगम
खरीदबिक्रीखुशदुखी
खलसज्जनखुलाबंद
खोलनाबाँधनाखुशकिस्मतबदकिस्मत
खुशबुबदबूखुशनसीबबदनसीब
शब्दविलोम शब्दशब्दविलोम शब्द
गुप्तप्रकटगण्यनगण्य
गँवानापानाग्राम्यस्थूलशिष्ट
गँवारहोशियारगजबसामान्य
गणतंत्रराजतंत्रगर्मठंडा
गणनीयअगणनीयगठियानाखोलना
गतआगतगठीलाढीला
गड़बड़सहीग़दरशांति
गड़नानिकलनागतिरोधनिर्विरोध
ग्रामीणशहरीगतिमानस्थिर
गगनधरागतिअगति
गमनआगमनगरीबअमीर
गरलसुधाग्रस्तमुक्त
गेयअगेयगहराछिछला
गोचरअगोचरग्राम्यशिष्ट
गरमीसरदीगुणअवगुण
गौरवलाघवगुरुशिष्य
ग्राह्यत्याज्यगीलासूखा
गंभीरचंचलगृहस्थसन्यासी
गाढापतलागृहीसन्यासी
गूढ़प्रकटगलतसही
ग्रासमोक्षगौणप्रमुख प्रधान
ग्रामनगरग्रहणत्याग
गाड़नाउखाडनागाँवशहर
गन्दासाफ़गंधाहारकगंधदायक
गुणीनिर्गुणीगंधीलासुगन्धित
गद्यपद्यगँवईशहरी
गोरक्षकगोभक्षकगठितअगठित
शब्दविलोमशब्दविलोम
घातप्रतिघातघायलदुरुस्त
घृणाप्रेमघाटीपर्वत
घमंडविनयघमासानसामान्य
घोषितअघोषितघटतीबढ़ती
घातप्रतिधातघटितअघटित
घरेलूबाहरीघनिष्ठबहिरंग
घरबाहरघनेरानगण्य
घटनाबढनाघमंडीविनयी
घटावजोड़घंटापल
शब्दविलोम शब्दशब्दविलोम शब्द
चलअचलचाहअनचाह
चरअचरचिन्मयअचिन्मय
चालाकबुद्धूचिरनवीन
चिरंतरनश्वरचेतनअचेतन
चढ़ावउतारचचलस्थिर
चाहाअनचाहाचतुरमुर्ख
चालकबेवकूफचाँदनीअँधेरी
चुस्तढीलाचमकदारचमकहीन
चयअपचयचालूबंद
चिकनाखुरदुराचपलगंभीर
शब्दविलोमशब्दविलोम
छूतअछूतछूटकैद
छायाप्रकाशछलनिश्छल
छेद्यअछेद्यछांहधूप

Read Also – 35+ Lovely Good Night Images Free Download

शब्दविलोम शब्दशब्दविलोम शब्द
जलअग्निजटिलसरस
ज्यादाकमजंगलीपालतू
जीवनमृत्युजन्ममृत्यु
ज्ञानअज्ञानजीवनिर्जीव
ज्ञानीअज्ञानीजटिलसरल
जल्दीदेरीजवानीबुढ़ापा
जड़चेतनजागरणनिद्रा
जातपरजातजाग्रतसुषुप्त
जाड़ागर्मीजागृतिसुषुप्ति
जोड़घटावजीवात्मापरमात्मा
ज्योतितम, तिमिरज्योतिर्मयतपोमय
ज्वारभाटाजटिलसरल
जंगमस्थावरजंगलीपालतू
ज्येष्ठकनिष्ठजन्ममृत्यु
जेयअजेयजागृतिसुषुप्ति
जबतबजवानीबुढ़ापा
जीवितमृतजन्ममरण
जल्लाददेवताजंगलमरुभूमि
जीनामरनाजमीनआसमान
जयपराजयजनतासरकार
शब्दविलोमशब्दविलोम
झूठसचझोपडीमहल
झूठासच्चाझगड़ामिलाप
शब्दविलोम शब्दशब्दविलोम शब्द
ठोसतरलडरनिडर
डरपोकसाहसीढलनाचढ़ना
ढालवाँचढाईढीठसंकोची
शब्दविलोमशब्दविलोम
तमउजालातिमिरज्योति
तेज़मंदतामसिकसात्विक
तुच्छमहानतरलठोस
तकलीफ़आरामतरुणवृद्ध
तपनठंडकतारीफशिकायत
तापशीततिक्तमधुर
तमआलोकतीक्ष्णकुँठित
तीव्रमंदत्तटस्थपक्षपाती
तृषातृप्तित्यागीस्वार्थी
त्याज्यअत्याज्यतुकांतअतुकांत
तुकांतअतुकांततुच्छमहान
थोकखुदराथोड़ाबहुत
शब्दविलोम शब्दशब्दविलोम शब्द
दातायाचकदेयअदेय
दानीकंजूसदुष्टसज्जन
देवदानवदेवत्वदानवत्व
दोषनिर्दोषदिवारात्रि
दयालुनिर्दयीदीर्घकायलघुकाय
दिनरातदेरजल्द
दुर्लभसुलभदंडपुरस्कार
देवताराक्षसदूषितस्वच्छ
दुर्दिनसुदिनदुर्बलसबल
देहातीशहरीदक्षिणउत्तर
दुर्गतिसद्गतिद्रुतविलंबित
दुर्भाग्यसौभाग्यदेशविदेश
दुर्भावसद्भावदृढ़विचलित
दिनचर्यारात्रिचर्यादृश्यअदृश्य
दोषीनिर्दोषदूश्यकाव्यश्रव्यकाव्य
दुराचारीसदाचारीदीर्घहस्व
देशीपरदेशीदृदांतशांत
शब्दविलोमशब्दविलोम
धनीनिर्धनधीरअधीर
धर्मअधर्मधूपछाँव
धनवानदरिद्रधीरेतेज़
शब्दविलोम शब्दशब्दविलोम शब्द
नगदउधारनिर्माणविनाश
नूतनपुरातननिष्फलसफल
निरक्षरसाक्षरनिकटदूर
न्यायअन्यायनिर्माणविनाश
नवीनप्राचीननीचाऊंचा
नैतिकअनैतिकनिदास्तुति
नखशिखनागरिकग्रामीण
न्यूनअधिकनिरामिषसामिष
नश्वरशाश्वतनिर्लज्जसलज्ज
निष्कामसकामनिर्दोषसदोष
नकलीअसलीनिर्माणविनाश
नमकहरामनमकहलालनगरग्राम
नयापुरानानैसर्गिककृत्रिम
नरमादानिडरडरपोक
निगलनाउगलनानित्यअनित्य
निशीथमध्याहृनगरग्रामीण
निजीसार्वजनिकनफानुकसान
नमशुष्कनिद्राजागरण
नराघमनरोत्तमनेकीबदी
नजदीकदूरनापाकपाक
निषेधविधिनदनदी
नीरससरसनज़रबंदनजरमुक्त
निर्मलमलिननमाजकलमा
नस्वरअनश्वरनेमकुनेम
निंदाप्रशंसानास्तिकआस्तिक
नियमितअनियमितनिर्जीवसजीव
नक़दउधारनिरर्थकसार्थक
निश्चितअनिश्चितनिश्चेष्टसचेष्ट
शब्दविलोमशब्दविलोम
प्रकाशअंधकारपोषणकुपोषण
प्रत्यक्षअप्रत्यक्षप्रमाणितअप्रमाणित
परोक्षअपरोक्षप्रलयसृष्टि
प्रसन्नताखेदपतिव्रताकुलटा
पंडितमुर्खपतलामोटा
पावनअपावनप्यारघृणा
परोपकारीविनाशकारीपक्षविपक्ष
पुरस्कारतिरस्कारपतनउत्थान
पुराअधूरापतनोन्मुखविकासोन्मुख
पदेनअपदेनपरमार्थस्वार्थ
परायाअपनापराजयजय
परतंत्रस्वतंत्रप्रज्ञमूढ़
पतालापताप्रतिकूलअनुकूल
परिश्रमविश्रामप्रघानगौण
पवित्रअपवित्रप्राप्तअप्राप्त
प्रकटगुप्तप्रयोगअप्रयोग
प्रख्यातअख्यातप्रलयसृष्टि
प्रतीचीप्राचीप्रवृत्तिनिवृति
पानीआगप्रशंसानिंदा
पापपुण्यप्रसादकोप
पालकसंहारकप्रेमघृणा
पाश्चात्यपूर्वीयपूर्णिमाअमावस्या
प्राकृतिककृत्रिमपृथुतनु
प्रारंभअंतपूराअधुरा
प्रारंभिकअंतिमप्रश्नउत्तर
पुरातननवीनपोषकशोषक
पूर्णताअपूर्णताप्रसिद्धअज्ञात
प्रमुखसामान्यपालनसंहार
पूर्ववर्तीउत्तरवर्तीपेटपीठ
परतंत्रतासवतंत्रताप्रथमअंतिम
प्राणनिष्प्राणप्रभुभृत्य
प्रातःसायंपुरुषस्त्री
पुष्टक्षीणपरकीयस्वकीय
प्राय:विरलाप्रभुदास
प्रारब्धपौरुषपतिव्रताकुलटा
प्रस्कूटितसकुंचितपूर्णअपूर्ण
पूरबपश्चिमपक्षविपक्ष
पूर्चाह्नअपराह्नफलदायकनिष्कल
प्रस्थानआगमनफैलासिकुड़ा
परिश्रमीआलसीफायदानुकसान
शब्दविलोम शब्दशब्दविलोम शब्द
बंधनमुक्तिबहिरंगअंतरंग
बलवानबलहीन बाहूयअभ्यतर
बुद्धिमानबुद्धिहीनबाढ़सूखा
बहुतथोड़ाबर्बरसभ्य
बालकबालिकाबच्चाबुढा
बीमारस्वस्थबढ़ियाघटिया
बहिस्कारस्वीकारबुराईभलाई
बेगमबादशाहबहारपतझड़
बलीनिर्बलबाहरभीतर
ब्रह्मजीवबसानाउजाड़ना
बिनासाथबनानाबिगाडना
बालिकावृद्धाबुराईभलाई
बैरमित्रत्ताबाढ़सूखा
बहिष्कारस्वीकारबुद्धिमतामूर्खता
शब्दविलोमशब्दविलोम
भूतभविष्यभयसाहस
भगवानराक्षसभलाबुरा
भंगअभंगभारतीयविदेशी
भूषणदूषणभेदअभेद
भद्रअभद्रभौतिकआध्यात्मिक
भावअभावभूलनायाद करना
भोगीयोगीभूमाअल्पत्ता
भूलोकद्युलोकभराखाली
भोक्ताभोग्यभाग्यअभाग्य
भर्ताभार्याभक्षकरक्षक
शब्दविलोम शब्दशब्दविलोम शब्द
मूकवाचालमार्गकुमार्ग
मोक्षबंधनमुक्तग्रस्त
मितव्ययअपव्ययमृत्युजन्म
मौखिकलिखितमंजूरनामंजूर
महात्मादुरात्मामुमकिननामुमकिन
मानवदानवमारीहलका
मित्रताशत्रुतामुनाफानुकसान
मूल्यवानअमूल्यवानमंगलअमंगल
मिलनविरहमधुरकटु
मृतजीवितमालिकनौकर
मित्रशत्रुमृदुलकठोर
मीठातीखामुखप्रत्तिमुख
मुख्यगौणमनुष्यराक्षस
मृत्यअमृत्यमनुष्यतापशुत्ता
मनुजदनुजमहँगासस्ता
मसृणरूक्षमौनमुखर
मातापितामोटापत्तला
मानअपमानमिट्टीसोना
मेहनतीआलसीमोघअमोघ
मेलबेमेलमामूलीगैरमामूली
मिथ्यासत्यमुमकिननामुमकिन
मितव्ययीअपव्यथीमलिननिर्मल
मरनाजीनामोहयुक्तनिर्मोही
मनुष्यतापशुतामहंगासस्ता
शब्दविलोमशब्दविलोम
यशअपयशयोगवियोग
युद्धशांतियुद्धशांति
योग्यअयोग्ययोगीभोगी
यथार्थकल्पनायुवावृद्ध
यहाँवहाँयोगीभोगी
शब्दविलोम शब्दशब्दविलोम शब्द
रातदिनरक्षितआरक्षित
रक्षकभक्षकरागविराग
रुग्णस्वस्थरूपवानकृरूप
रागद्वेषरात्रिदिवस
रचनाविनाशरहितसहित
रतविरतरेगिस्ताननखलिस्तान
राजतंत्रप्रजातंत्ररोगीनीरोग
रिक्तपूर्णरातिरक
राजारंकरंगीनरंगहीन
रामरावणरोपणउन्मूलन
शब्दविलोमशब्दविलोम
लाभहानिलघुशंकादीर्घशंका
लौकिकअलौकिकलतखोरभला
लघुदीर्घलताड़नाथपराना
लोकपरलोकलतिकापौधा
लोभीसंतोषीलथपथसूखा
लेनदेनलखपतिखाकपति
लौहस्वर्णलक्ष्यअलक्ष्य
लहूपसीनालक्षितार्थअभिधार्थ
ललकनाविलगनालम्बाईचौड़ाई
ललकारपुकारलम्बाठिगना
ललकारनापुकारनालक्ष्णाअभिधा
ललचनात्यागनालकीरबिंदु
लघुताबड़प्पनलम्बोदराछोटा
लफंगाभला शरीफ़लंबितत्वरित
लदाईउतराईलेनादेना
लताड़प्यारलज्जाशीलनिर्लज
लक्षणकुलक्षणलचीलाकठोर
लक्षितअलक्षितलड़नामिलना
लगभगपूरालयबेलय
लिप्तअलिप्तलयात्मकअलायात्मक
लुप्तप्रकटलरजनाथिरना
लिखितमौखिकलचककठोरता
लडखडानासंभालनालचीलापनकड़ापन
लोभत्यागलजीलानिर्लज्ज
लालचीसंतुष्टलड़ाकासद्भावी
लबालबखालीलड़ानामिलाना
लब्धअनुपलब्धलगानाहटाना
लग्नकुलग्नलगाताररुक रूककर
लटकनाउठनालम्पटसदाचारी
लटपटसहीलम्बआधार
लड़कीलड़कालड़ाईसुलह
लम्हाघंटाललाईसफ़ेदी
लहलहानामुरझानाललितकुरूप
लवलीनअमग्नलवणशर्करा
शब्दविलोम शब्दशब्दविलोम शब्द
विधवासाधवाविरागीरागी
विधिनिषेधविरोधअवरोध
वरदानअभिशापवृहतलघु
विजयपराजयवीरानआबाद
वीरकायरविस्तृतसंक्षिप्त
विद्वानमूर्खव्यक्तअव्यक्त
वृद्धिहास्रव्यर्थसार्थक
वादीप्रतिवादीवजहबेवजह
वैमनस्यसौमनस्यविपत्तिसंपत्ति
वृष्टिअनाविष्टिविवादनिर्णय
वसंतपतझड़वृहतलघु
वादप्रतिवादवहिष्कारस्वीकार
वास्तविकअवास्तविकवयष्टिसमष्टि
विकासपतनवुराभला
विस्मरणस्मरणवैरमित्रता
विभक्तअविभक्तविपतिसंपति
विदुषीअज्ञानीवृहतलघु, क्षुद्र
विकासशीलअविकासशीलविकर्षणआकर्षण
व्यक्तिसमाज .विपन्नसंपन्न
व्याससमासविमुखउन्मुख
विशालकायलधु.वियोगसंयोग
विशिष्टसाधारणविरतनिरत
विस्वासअविस्वासविरहमिलन
विश्लेषणसंलेषणवाचालमूक
विशेषसामान्यवैभवदरिद्रत्ता
विषअमृतविश्रामकाम
विसर्जनसर्जनविपुलन्यून
वैतनिकअवैतनिकविश्वासीअविश्वासी
विलासतपस्याविफलतासफलता
व्यावहारिकअव्यावहारिकव्यस्तअव्यस्त
विपदसम्पदविपत्तिसम्पत्ति
विकर्षआकर्षवक्रसरल
विहितनिषिद्धविस्तारसंक्षेप
विस्तीर्णसंकीर्णविक्रयक्रय
वाग्मीअल्पभाषीविश्वासअविश्वास
वैधअवैधविनीतउद्धत
वैधानिकअवैधानिकविशिष्ठसाधारण
विकीर्णसंकीर्णविस्तृतसंक्षिप्त
वनमरुविषादआहद
व्ययआयविनाशनिर्माण
विख्यातकुख्यातव्यष्टिसमष्टि
वन्यपालितविद्याअविद्या
विनयअविनयविवादास्पदनिर्विवाद
विषमसमविवेकअविवेक
विकसितअविकसितव्यावाहारिकअव्यावाहारिक
विशुद्धदूषितविरोधसमर्थन
शब्दविलोमशब्दविलोम
शत्रुमित्रशोरशांन्ति
शीतऊष्णश्रोतावक्ता
शयनजागरणशुचि अशुचि
शुष्कआर्द्रश्वेतश्याम
शक्तिशालीशक्तिहीनशिष्यगुरु
श्रांतअश्रांतशुभअशुभ
शाकाहारीमांसाहारीशांतिअशांति, क्रांति
शामसुबहश्रव्यदृश्य
शासकशासितशोषणपोषण
शिष्टअशिष्टशिवअशिव
शिक्षितअशिक्षितश्रीगणेशइतिश्री
शब्दविलोमशब्दविलोम
शत्रुमित्रसौभाग्यदुर्भाग्य
सफलअसफलसरसनिरस
सक्रियनिष्क्रियसंक्षेपविस्तार
सगुणनिर्गुणसुगंधदुर्गंध
सुलभदुर्लभसजीवनिर्जीव
सामान्यविशेषस्वाधीनपराधीन
सम्मानअपमानसोनाजागना
सरलकुटिलस्त्रीपुरुष
सनाथअनाथसाधुअसाधु
सक्षमअसक्षमसुपुत्रकुपुत्र
साध्यअसाध्यसुरअसुर
संधिविच्छेदसुखदुःख
सावधानअसावधानसुन्दरअसुंदर
सार्थकनिरर्थकसदाचारदुराचार
स्वजातिविजातिसबलदुर्बल
सकामनिष्कामसंयोगवियोग
सशंकनिश्शंकसाक्षरनिरक्षर
सुधागर्लसुजनदुर्जन
संन्यासीगृहस्थसंजीवनिर्जीव
समष्टिव्यष्टिसलज्जनिर्लज्ज
समूलनिर्मलसजलनिर्जल
सुमतिकुमतिस्वामीसेवक
सदाशयदुराशयसन्धिविग्रह
स्वल्पायुचिरायुसबाधनिर्बाध
सुपरिणामदुष्परिणामस्वार्थनिस्वार्थ
सौम्यअसौम्यसम्मुखविमुख
सुशीलदुःशीलसकर्मनिष्कर्म
सभ्यअसभ्यस्वतन्त्रापरतन्त्रा
सभयनिर्भयस्मरणविस्मरण
सुकालअकालस्वदेशीपरदेशी
सुबहशामसन्तोषअसन्तोष
समाजव्यक्तिसंघटनविघटन
सुभगदुभगसत्कर्मदुष्कर्म
संगनिःसंगसंकीर्णिविस्तीर्ण
संतोषअसंतोषसखाशत्रु
सुकर्मकुकर्मस्थिरचंचल
स्थूलसूक्ष्मसापेक्षनिरपेक्ष
संग्रहत्यागसादरनिरादर
संगठनविघटनसंकोचअसंकोच
संतुष्टअसंतुष्टसुदूरअदूर
समविषमसविकारनिर्विकार
सर्दगर्मस्वप्नजागरण
सतअसतस्पृश्यअस्पृश्य
सचेतअचेतस्पष्टअस्पष्ट
सच्चरितदुश्चरितसुस्तचुस्त
सुकरदुष्करसंतुलनअसंतुलन
सहयोगीप्रतियोगीसावधानीअसावधानी
संकीर्णउदारसघनविरल
संगतअसंगतसहायकबाधक
संतअसंतसहमतअसहमत
संश्लिष्टविश्लिष्टसूर्योदयसूर्यास्त
सम्बद्धअसम्बद्धसरकारीग़ैरसरकारी
स्वधर्मविधर्मसस्तामहंगा
स्वतंत्रपरतन्त्रसज्जनदुर्जन
सृष्टिसंहारसपूतकपूत
संकल्पविकल्पसुखान्तदुखांत
सुगमदुर्गमसचझूठ
ससीमअसीमस्थाईअस्थायी
स्वकीयापरकीयसुबुद्धिकुबुद्धि
स्थावरजंगमसितअसित
सम्पदविपदस्वदेशविदेश
समासव्याससभ्यताबर्बरता
सामायिकअसामयिकसद्वृतदुवृत
साहसीकायरसदाचारीकदाचारी
सुरक्षितअसुरक्षितसात्विकतामसिक
सुविधाअसुविधासुसंगतिकुसंगति
सत्कारतिरस्कारसत्यअसत्य
स्वस्थअस्वस्थसुलझावउलझाव
समझदारनासमझसाहससाहसहीन
स्वीकृतअस्वीसहजकठिन
स्वाभाविकअस्वाभाविकस्वीकृतिअस्वीकृति
सौन्दर्यकुरूपतासमस्यासमाधान
स्वच्छमलिनसदयनिर्दय
सन्मार्गकुमार्गसुकृतिदुष्कृति
साकारनिराकारसूनाभरा
सुपात्रकुपात्रसुपथकुपथ
शब्दविलोमशब्दविलोम
हर्षशोकहितअहित
हर्ताकर्ताहानिलाभ
हिंसाअहिंसाहस्वदीर्घ
हारजीतक्षणिकशाश्वत
क्षुद्रमहान्क्षरअक्षर
क्षमादंडक्षम्यअक्षम्य
ज्ञानअज्ञानज्ञानीअज्ञानी

Leave a Comment